Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Dalhem 

Vykort c:a 1900-1905. Fotot är taget innan kyrkans restaurering. 

Vykort, poststämplat 1904.

Till det yttre var Dalhems kyrka under hela 1800-talet lik de flesta andra kyrkor på Gotland. Fasaden hade vit putsbeläggning och taket var täckt med tjärade bräder. 

1874 fick kyrkan ett nytt orgelverk, som uppsattes på en nybyggd läktare. Läktaren upptog en del av tornrummet och sträckte sig fram till långhusets två västra pelare. Orgelfasaden skymde utsikten från portalen in i kyrkan och hela konstruktionen blev snart föremål för "allmänt beklagande från representanter av en sund smak".

Interiör från väster före restaureringen. Teckning, 1896.

Orgelläktarens utseende och kyrkans förfallna skick blev huvudmotiven för en omfattande restaurering 1899-1904, ledd av konstnären Axel Herman Hägg. 

Renoveringsarbetet började inomhus. Det gamla brädgolvet revs upp. Nya plankor lades under bänkarna, men i gångarna lade man golv av kvadratiska slipade kalkstensplattor och cement.  Under gångarna och korgolvet fanns gamla gravar, som först måste rensas från lämningar. 136 mer eller mindre kompletta skelett och kistor fördes ut ur kyrkan och jordades i en för dessa kvarlevor upptagen större grav öster om kyrkan. 

Nu installerades också värme med rörledningar i golv och väggar. Två större kaminer placerades i långhuset och en mindre i sakristian. Rökgångarna mynnade i en skorsten av huggen kalksten, dekorerad med två korsblommor, på långhusets gavelspets.

År 1900 placerades orgeln i långhusets nordvästra hörn. Samtidigt revs läktaren och läktarbarriären återanvändes som bröstpanel i sakristian. Inredningen gjordes delvis ny. De inre murarna täcktes av kalkmålningar utförda efter skisser av Axel Herman Hägg. En del gamla bilder renoverades, andra blev helt nygjorda i "medeltidsstil".

Vykort, poststämplat 1907. Kyrkans exteriör efter renoveringen.

1904 bearbetades kyrkan utvändigt. Bland annat avlägsnades den delvis avfallna spritrappningen, kalkstensmuren rengjordes och fogarna cementerades. Stenhällar under portaler och fönster byttes. Tornet återfick sina extra "tinnar". Takstolarna, varav en del var ruttna, ersattes med nya som täcktes med skiffer på pappbelagd, spontad brädbeläggning. Det dröjde dock till 1917 innan skiffertaket var fullbordat. 

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval). Dalhems kyrka på Gotland. (Johan Odin, Visby 1917.)

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End